مدیریت طرح وبرنامه

 نام و نام خانوادگی:دکتر علی خدایی
سمت:مدیر طرح و برنامه 

شماره تماس:04212273071

نمابر:04212273071

داخلی :417

ایمیل :plan-prog@maragheh.ac.ir