دکتر محمد زادشکوریان
رئیس دانشگاه مراغه
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه ریاست 
دکتر اکبر تقی زاده
معاون اداری و مالی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت اداری و مالی
دکتر مهدی اسرافیلی
معاون آموزشی و پژوهشی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر رسول دانشفراز
معاون دانشجویی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت دانشجویی
دکتر عباس رضایی
معاون فرهنگی و اجتماعی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه ریاست 
دکتر محمد موسی زاده
مدیر اداره حراست
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت اداری و مالی
دکتر 
معاون آموزشی و پژوهشی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر 
معاون دانشجویی
ساختمان ریاست - طبقه اول - حوزه معاونت دانشجویی