هیات امنای دانشگاه


اسامی اعضای هیئت امنای دانشگاه مراغه در دور هشتم 
اعضای حقوقی:
1. دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2. دکتر صفر نصراله زاده - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیئت امنا
3. دکتر محمد سلیمانی- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت­های امناء و هیئت­های ممیزه
4. دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
5. دکتر امیرعلی سیف الدین- رئیس امور اموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
6. دکتر محمد زادشکویان - رئیس دانشگاه مراغه
7. دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب


1. مهندس زین العابدین رضوی خرم - عضو هیئت امنا
2. دکتر علیرضا منادی - عضو هیئت امنا
3. دکتر روح اله متفکر آزاد - عضو هیئت امنا
4. دکتر محمدحسین فرهنگی - عضو هیئت امنا
5. دکتر میعاد صالحی - عضو هیئت امنا
6. مهندس عباس رنجبر - عضو هیئت امنا