هیات امنای دانشگاه
 - هیات امنای دانشگاه های استان متشکل از:

اعضای حقوقی : 
  •  دکتر محمد فرهادی                             وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری - رئیس هیات امنا
  •  دکتر پورمحمدی                                 رئیس دانشگاه تبریز - دبیر هیات امنا
  •  دکتر محمد علی لطف اللهی یقین            رئیس دانشگاه مراغه
  •  دکتر عباسیان                                    رئیس دانشگاه بناب
اعضای حقیقی : 
  •  آیت الله شبستری        نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم آذربایجان شرقی درمجلس خبرگان رهبری
  •   دکترجبارزاده             استاندارآذربایجانشرقی
  •  دکترفرهنگی              عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
  •  دکترگلابی                 استاددانشگاه تبریز
  •  دکترحسینپورفیضی      رئیس پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی
  •  دکتر نعمت زاده           وزیر صنعت، معدن و تجارت

شرح وظايف 
.نظارت در اجراي قانون هيات هاي امناي مو سسات عالي علمي دولتي و قانون اصلاحي آن به طور صحيح و هماهنگ در دانشگاه و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
 . رسيدگي به دستور جلسات هيات هاي امناء و کسب اطمينان نسبت به تطبيق آن با مقررات قانون 
.انجام امور مربوطه به شوراي مرکزي دانشگاه ها در ارتباط با وظايف هيات سه نفره جانشين هيات هاي امناء
.ايجاد هماهنگي در تصميمات متخذه هيات هاي امنا< دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با توجه به ضوابط قانوني
.اقدام در مورد تشکيل کميسيونهاي اداري و استخدامي و مالي و سازماني مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي که در اجراي مصوبات هيات هاي امناء مي بايستي تشکيل گردد
.رسيدگي به گزارشهاي مالي،حسابرسي،اذاري،استخدامي و سازماني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با توجه به آئين نامه مصوب وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت امور اقتصادي و دارائي در موارد مالي و ضوابط مورد تائيد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در موارد استخدامي و سازمان و تشکيلات 
.بررسي و اظهار نظر در بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي جهت طرح تصويب در هيات هاي امناء
.بررسي مقررات امور مالي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از قبيل آئين نامه هاي مالي ،معاملات ،حق التدرِسو حق التحقِيق ،پس انداز رفاه کادر آموزشي،فوق العاده ها و نظاير آنها قبل از طرح در جلسات هيات هاي امناء و همچنين بررسي و اظهار نظر قبلي نسبت به اساسنامه هاي موسسات وابسته به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و تطبيق ان با مقررات قانون اصلاحي هيات هاي امناء و ضوابط موجود
.جمع آوري اطلاعات و اظهار نظر ها در مورد توزِيع اعتبارات موسسات آموزش عالي جهت طرح آن در جلسات کميسيونهاي هيات هاي  امناء
.بررسي صورتجلسات کميسيونهاي مختلف هيات هاي امناء و تنظيم گزارش در مورد اجراي مصوبات کميسيون هاي به مراجع ذينفع
 .جمع آوري کليه صورتجلسات هيات هاي امناء و کميسيونهاي تابع آنها
 .استخراج مصوبات هيات هاي امناء و جمع آوري آنها 
 .جمع آوري و تهيه کليه اطلاعات لازم در مورد مسائلي که در هيات هاي امناء مطرح مي شود براي استحضار مقام وزارت
. بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد هاي رسيده از دانشگاه ها در زمينه احراز مراتب و پايه هاي دانشگاهي اعضاء هيات علمي و تطبيق آنها با مقررات استخدامي هيات علمي مصوب هيات هاي امناء  
.تهيه گزارش و اطلاعلت لازم در زمينه پيشنهاد هاي واصله از دانشگاه ها و طرح آن در کميسيون هاي تخصصي  
.تهيه و تنظيم گزارش و خلاصه پرونده و پرسشهاي لازم و آماده کردن کليه پيشنهادات تکميل شده با توجه به اظهار نظر  کميسيونهاي تخصصي جهت طرح در هيات مميزه مرکزي
.تهيه صورتجلسات کميسيونهاي تخصصي و هيات مميزه مرکزي و تکثير و ارسال آنها براي اعضاء
 .ابلاغ مصوبات هيات مميزه مرکزي به دانشگاه ها و موسسات ذيربط
 .نگهداري و ثبت مدارک و پرونده هاي ارسال شده 
 .نگهداري صورتجلسات و تهيه مجموعه اي از آنها که به امضاي اعضا هيات مميزه مرکزي رسيده است
. انجام کليه امور مربوط به ارزشيابي خبرگان بدون مدرک دانشگاهي و تعيين مرتبه و ابلاغ آن به دانشگاه ها جهت اجرا
. تشکيل کميته بررسي آرم دانشگاه ها و ارسال مصوبات آن به هيات دولت جهت تصويب 
. انجام کليه امور مربوط به جلسات شوراي روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور