حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : گروه‌کارآفرینی‌وارتباط‌ با‌صنعت
اسامـی افــــراد : دکتر حمید حاتمی ملکی شماره داخلــی : 360
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : معاون دانشجویی
اسامـی افــــراد : دکتر رسول دانشفراز شماره داخلــی : 434
شماره مستقیم : 041-37276065 شمــاره فـکـس : 041-37256065
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : دکتر بابک علینژاد شماره داخلــی : 441
شماره مستقیم : 041-37278000 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : معاون فرهنگی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : دکتر علی صفرزاده شماره داخلــی : 436
شماره مستقیم : 041-37276068 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : مدیر دانشجویی
اسامـی افــــراد : جواد مقیمی فام شماره داخلــی : 360
شماره مستقیم : 041-37274891 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مدیر مالی
اسامـی افــــراد : علیرضا خدادادی شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 041-37276009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مدیر امور اداری
اسامـی افــــراد : دکتر بیژن ابدی شماره داخلــی : 422
شماره مستقیم : 041.37279094 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : روابط‌عمومی
اسامـی افــــراد : امیر دانش شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :