روسای پیشین دانشگاه مراغه
تاریخ عنوان موسسه نام و نام خانوادگی
1366-1371 آموزشکده دکتر علی ناظمیه
1371-1374 آموزشکده مهندس محمدصادق افتخارزاده
1374-1377 آموزشکده- آموزشکده دکتر علیرضا سنبلی
1377-1379 دانشکده دکتر مسعود مهام
1379-1382 دانشکده مهندس محمدرضا اعظم پارسا
1382-1384 دانشکده-  مجتمع آموزش عالی دکتر غلامحسین قره خانی
1384-1388  مجتمع آموزش عالی- دانشگاه دکتر غلامرضا حُجتی
1388-1392 دانشگاه دکتر محمد زاد شکویان
1392 -1394 دانشگاه دکتر صالح شهابی وند