اوقات شرعی 
 
  مدیریت طرح و برنامه
 نام و نام خانوادگی:دکتر علی خدایی
سمت:مدیر طرح و برنامه 
شماره تماس:04212273071
نمابر:04212273071
داخلی :353
ایمیل :plan-prog@maragheh.ac.ir