مشاورین رئیس
مشاور ریاست : آقای دکتر صالح شهابی وند
مشاور امور پژوهشی و فناوری : آقای دکتر اکبر تقیزاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، مشاور افتخاری در امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مراغه
مشاور فنی وعمرانی
:  آقای مهندس مهدی رضایی