مدیریت سبز

مدیریت سبز:
    مدیریت سبز بعنوان یکی از راهبردهای دولت های یازدهم و دوازدهم درخصوص حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و ... در دستگاه های اجرایی می باشد. بر این اساس در تاریخ 1395/05/12 بخشنامه دستورالعمل مدیریت سبز توسط معاونت محترم وقت توسعه امور علمی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه و معاونت محترم وقت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ گردید. با ابلاغ بخشنامه مزبور دانشگاه مراغه در اولین فرصت ممکن و با رعایت مفاد دستورالعمل نسبت به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه و کمیته های زیرمجموعه آن اقدام نمود.

طرح های مصوب و در دست اجرای مدیریت سبز دانشگاه مراغه:

1- طرح بازیافت زباله های الکترونیکی:
     این طرح با هدف بازیافت زباله های الکترونیکی اعم از تجهیزات رایانه ای، دستگاه های تکثیر و ...، جزء طرح های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه مراغه در سال 1396 بوده که به تصویب شورای راهبری مدیریت سبز وزارت عتف رسیده و جزء طرح های ردیف بودجه مربوطه در سال 1396 قرار گرفت. بر همین اساس برای طرح مزبور از محل اعتبارات ردیف مربوطه در سال مذکور، مبلغ 2550 میلیون ريال تخصیص داده شده است. در حال حاضر مراحل ساخت تجهیزات موردنیاز فاز اول طرح در دست اجراست و قرار است که در اوایل پائیز فاز اول طرح به بهره برداری برسد. اقدامات لازم درخصوص جذب اعتبار از ردیف مربوط در سال 1397 در حال انجام است و در صورت تخصیص اعتبار لازم، مراحل اجرائی فازهای دوم و سوم این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.