مصوبات کمیسیون دائمی

اسامی اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه مراغه در دوره ششم
اعضای حقوقی:

1. دکتر ابراهیم خدایی ـ رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز
2. دکتر میررضا مجیدی ـ رئیس دانشگاه تبریز و دبیر کمیسیون دائمی
3. دکتر محمدعلی لطف الهی ـ رئیس دانشگاه مراغـه 
4. دکتر حسین پیری ـ  رئیس دانشگاه بناب
5. نماینده مرکز هیئت­های امناء و هیئت­های ممیزه
6. نماینده امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور 
اعضای حقیقی:
  1. دکتر جواد فرهودی عضو کمیسیون دائمی. 
  2. مهندس غلامرضا نوری عضو کمیسیون دائمی. 
  3. دکتر محمدعلی حسینپور فیضی عضو کمیسیون دائمی. 
  4. دکتر حمیدرضا قاسم زاده عضو کمیسیون دائمی. 
  5. دکتر رسول صدیقی عضو کمیسیون دائمی. 

مصوبات کمیسیون دائمی هیئت امنا:

1- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 94/08/27

2- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 95/06/10

3- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 95/10/29

4- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 96/04/28

5- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 96/10/19  

6- مصوبات کمیسیون دائمی مورخ 97/05/24