حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : دفتر‌ریاست
اسامـی افــــراد : مهندس قهوه چیان شماره داخلــی : 438
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : روابط‌عمومی
اسامـی افــــراد : دکتر فاطمه پور ابراهیم شماره داخلــی : 433
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : دکتر‌محمد‌علی‌لطف‌اللهی‌یقین شماره داخلــی : 438
شماره مستقیم : 041-37273070 شمــاره فـکـس : 041-37273072
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : روابط‌عمومی
اسامـی افــــراد : سهیل افتخارزاده شماره داخلــی : 426
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : دکتر میر مهدی ابوالقاسمی شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : 041-37278003 شمــاره فـکـس : 041-37274892
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : طرح‌و‌برنامه
اسامـی افــــراد : دکتر علی‌خدایی شماره داخلــی : 353
شماره مستقیم : 041-37273071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : دبیرخانه هیات اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : مسئول‌دبیرخانه‌هیئت‌اجرایی‌جذب شماره داخلــی : 419
شماره مستقیم : 041-37276061 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر‌نهاد‌رهبری قسمت یا واحـد : نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حجت الاسلام شمس شماره داخلــی : 346
شماره مستقیم : 041-37276001 شمــاره فـکـس : 041-37276001
نام حــــــــــوزه : دفتر‌نهاد‌رهبری قسمت یا واحـد : نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حبیب فرهادی شماره داخلــی : 348
شماره مستقیم : 041-37276001 شمــاره فـکـس : 041-37276001
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : معاونت
اسامـی افــــراد : دکتر مهدی زاده شماره داخلــی : 435
شماره مستقیم : 041-37274893 شمــاره فـکـس : 041-37276066