منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  5
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  3
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  4
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  3
  بازدید معاون پژوهشی وزارت عتف از دانشگاه مراغه
  بازدید معاون پژوهشی وزارت عتف از دانشگاه مراغه
  بازدید معاون پژوهشی وزارت عتف از دانشگاه مراغه
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  کلنگ زنی خوابگاه جدید دانشجویی توسط بنیاد 15 خرداد
  کلنگ زنی خوابگاه جدید دانشجویی توسط بنیاد 15 خرداد
  کلنگ زنی خوابگاه جدید دانشجویی توسط بنیاد 15 خرداد
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  3
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  2
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  7
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  منتخب تصاویر سال 1398
  1
  محوطه دانشگاه
  محوطه دانشگاه
  محوطه دانشگاه
  1
  برای مشاهده لیست عکس ها و تصاویر بر روی گزینه آرشیو کلیک کنید...
  برای مشاهده لیست عکس ها و تصاویر بر روی گزینه آرشیو کلیک کنید...
  برای مشاهده لیست عکس ها و تصاویر بر روی گزینه آرشیو کلیک کنید...
  3