شورای دانشگاه
شورای دانشگاه مراغه متشکل از :
- هیئت رئیسه دانشگاه:
 •  دکتر محمد علی لطف اللهی یقین      رئیس دانشگاه
 •  حجت الاسلام مهدی جلیلی             مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
 •   دکتر فریبرز شکاری                      معاون آموزشی و پژوهشی
 •  دکتر بیاض دارابی                         معاون اداری و مالی
 •  دکتر رسول دانشفراز                      معاون دانشجویی
 •  حجت الاسلام علی صفر زاده            معاون فرهنگی و اجتماعی

- روسای دانشکده‏ ها:
 •  دکتر محمد مهدی زاده        رئیس دانشکده علوم پایه
 •  دکتر محمد باقری              رئیس دانشکده کشاورزی
 •  دکتر بابک علی نژاد            رئیس دانشکده فنی و مهندسی
 •  دکتر فرهاد مظلوم              رئیس دانشکده علوم انسانی

- عضو حقیقی :
 • دکتر باقر افتخاری سیس            دانشیار دانشکده علوم پایه

شرح وظایف شوراي دانشگاه
 _ بررسي و تاييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 _ بررسي و تاييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت 
 _ بررسي روش هاي همكاري با موسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن
 _ بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تامين آنها
 _ برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور
 _ بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد
 _ بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حلهاي لازم
 _ ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه
 _ بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي
 _ تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه كميته هاي داخلي شورا