گروه نظارت و ارزیابی

رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
آقای دکتر عظیمی


تلفن داخلی : 439
دفتر محل کار: ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه اول
پست الکترونیک : 

اهداف : یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه می­باشد.
وظایف :
الف - ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات علم توسط دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران بر اساس آئین نامه­های مربوط یکی از وظایف مهم این مدیریت می­باشد. توضیح آنکه از تمام دروس ارایه شده در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجویان، ارزشیابی به عمل می­آید و نتایج این ارزشیابی در اختیار هر استاد مدرس ذیربط و مسؤولین دانشگاه قرار می­گیرد.
ب  ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و امور تربیتی از دیگر وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی است. در این راستا با همکاری مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه و با برگزاری همایش­ها و کارگاه­های لازم در این زمینه فعالیت می­شود.
پ - گردآوری و تحلیل نتایج نظرسنجی از همكاران و تلخیص نتایج وارسال آن جهت هرگونه بهره‌برداری اعضای محترم هیأت علمی در مواقع مقتضی.
ت - تهیه آمارها، نمودارهای آماری و اطلاعات مربوط به وضعیت دانشگاه در هر موردی از دیگر وظایف این مدیریت می­باشد.
ج  با همکاری تمام مسؤولین دانشگاه تهیه اطلاعات و مستندات مربوط به تکمیل فرم­های شاخص­های عمومی و شاخص­های اختصاصی ارزیابی عملکرد جزء وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی است. این مهم با همکاری تمام مسئولین ذیربط و زیر نظر مدیریت نظارت و ارزیابی انجام مي شود. معرفی دانشگاه برمبنای این شاخص­ها در هر سال روند توسعه مناسب دانشگاه را اثبات مي نمايد.
 
فرم ها:
 فرم درخواست تمدید قرارداد پیمانی اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
كاربرگ نظرخواهي از مديريت دانشكده در خصوص رعايت نظم و انضباط عضو هيات علمي در محيط آموزشي
كاربرگ نظرخواهي از دانشجويان، دانش آموخته ممتاز، مدير گروه و معاون آموزشي