معرفی و شرح وظایف گروه برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی: آقای بهرام نعیمی

سمت: رئیس گروه برنامه و بودجه

شماره نماس: 37273071-041

فاکس: 37273071-041

داخلی: 414

ایمیل:  budjet@maraghrh.ac.ir


نام و نام خانوادگی: خانم  زینب جمالی

سمت: کارشناس بودجه

 شماره تماس: 37273071-041

داخلی: 418

فاکس: 37273071-041

ایمیل: budjet@maragheh.ac.ir

اهم وظایف گروه برنامه و بودجه:

- جمع آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد 

- تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه 

- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها     

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه  

- همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه 

- بررسی و مبادله موافقنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور