مدیریت طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه
دکتر علی خدایی
 
شماره تماس: 37273071-041
نمابر:37273071-041
داخلی :417
ایمیل : plan-prog@maragheh.ac.ir
 
اهم وظایف مدیریت طرح و برنامه:
انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه 
• برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه 
• همکاری با مدیران و روسای واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد 
• دفاع از بودجه پیشنهادی در مراجع رسیدگی 
• ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها 
• بررسی و مبادله بودجه تفضیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع و برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه 
• پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری 
• نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه 
• نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی 
• بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی 
• پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالیانه کشور 
• برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی