مدیر و کارشناسان

سرپرست امور استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه : دکتر محمدرضا عظیمی

گروه آموزشی : ریاضی
درجه علمی : دانشیار
تحصیلات :  دکترا
رشته تحصیلی : آنالیز ریاضی
شماره تماس: 04137278900 -داخلی 510
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mrazimi
آدرس پست الکترونیکی