تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1398
کد 655

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی 98-99

به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 99-98 دانشجو می پذیرد.
به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 99-98 دانشجو می پذیرد.
 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان:
1-دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که پس از 6 نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء 15 درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در 8 نیمسال (31/06/1398) فارغ‌التحصیل گردند.
تبصره: در صورتی که پانزده درصد برتر به دلیل عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء 25 درصد برتر می باشند می توانند جهت پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.
2 -متقاضی باید از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال اول 95-94 دانشگاه مربوطه باشد. پذیرش صرفاً برای سال تحصیلی بلافاصله دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیر می باشد.
3-پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.
4-دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی-غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی‌باشند. با توجه به اینکه مبلغ واریز شده و ﻣﺪارك ارسال شده به  هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، لذا دانشجویان این دانشگاه‌ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک جداً خودداری نمایند
 
ظرفیت پذیرش:
1-ظرفیت پذیرش به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون در هر یک از رشته های جدول ذیل این اطلاعیه و تا 20% ظرفیت دوره روزانه رشته مربوطه در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 می باشد.
 
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
□ تصویر شناسنامه
□ تصویر کارت ملی (پشت و رو)
□ کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)
□ فیش واریزي به مبلغ 650000 ریال به شماره حساب: 546099024 – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه -  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
□ دو قطعه عکس پشت نویسی شده که بر روی فرمهای ثبت نامی با الصاق گردد.
□ فرم درخواست
□ فرم اطلاعات آموزشی
متقاضیان محترم ﻣﺪارك ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 20 خرداد 1398 ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس:
مراغه : اتوبان امير كبير- ميدان مادر- دانشگاه مراغه -  كد پستي  83111-55181  -  صندوق پستي 533،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه
 ارسال نمایند. در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 99-1398 " روي ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و یا از طریق شماره موبایل موجود در فرم ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
 
توضیحات:
1- قبل از تکمیل و ارسال مدارک حتما آیین نامه مربوط به استعدادهاي درخشان را مطالعه فرماييد.
2 - مدارک ارسالی و مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
3 - بر اساس آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور است.
5 - ارسال مدارک فقط از طریق پست انجام گیرد و از تحویل دستی مدارک خودداری گردد.
6- مطابق آیین نامه یاد شده ، دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از 8 نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک نیمسال تحصیلی گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نمی باشند.
  جهت دریافت فرم درخواست پذیرش کلیک کنید


رشته‌های دایر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مراغه
دانشکده گروه آموزشي رشته گرایش
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري آمايش شهري
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري محيط‌زيست شهري
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري برنامه‌ريزي مسكن و باز‌آفريني شهري
علوم انساني زبان اموزش زبان انگليسي  -
علوم پايه ریاضی رياضي محض هندسه (توپولوژي)
علوم پايه ریاضی رياضي محض جبر
علوم پايه ریاضی رياضي كاربردي آناليز عددي
علوم پايه رياضي رياضي محض آناليز
علوم پايه زيست شناسي زيست‌شناسي گياهي فیزیولوژی
علوم پايه زيست شناسي ژنتيك -
علوم پايه زيست شناسي زیست‌فناوری میکروبی
علوم پايه شیمی شيمي شيمي فيزيك
علوم پايه شیمی شيمي شيمي الي
علوم پايه شیمی شيمي شيمي معدني
علوم پايه شیمی شيمي شيمي تجزيه
علوم پايه شيمي شيمي نانوشيمي
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران مديريت منابع آب
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران سازه
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي
فني و مهندسی مکانيک مهندسي مكانيك ساخت و توليد
فني و مهندسی مواد نانو فناوري نانو مواد
فني و مهندسی مهندسي شيمي مهندسي پليمر فراورش
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی سبزی ها
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی گیاهان دارویی
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی درختان ميوه
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی گیاهان زینتی
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی تولید محصولات گلخانه‌ای
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ژنتيك و به‌نژادي گياهي  
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی آگرواکولوژی  
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرو تكنولوژي فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرو تكنولوژي اکولوژی گیاهان زراعی
کشاورزي گیاهپزشکی حشره شناسي كشاورزي  
 
  جهت دریافت فرم درخواست پذیرش کلیک کنید
 

اخبار

"اطلاعیه پرسشنامه سلامت روان و جسم "

1398/06/24

اطلاعیه ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

1398/06/24

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸

1398/06/24

آگهی تمدید اجاره غذا خوری مکمل دانشجویی(رستوران آزاد)

1398/06/11

آگهی تمدید مناقصه عمومی (نوبت اول)؛ مدیریت امور پخت و پز غذای دانشجویان

1398/06/11

کانون دختران آفتاب دانشگاه مراغه برگزیده هفتمین جشنواره ملی رویش شد.

1398/06/11

اطلاعیه ثبت نام دکترای سال ۱۳۹۸

1398/06/09

رئیس مرکز رشد واحد های فناور مراغه خبر داد:
دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور مراغه برگزار شد.

1398/06/06

پیام رئیس دانشگاه مراغه به مناسبت روز کارمند

1398/06/04

پیام رئیس دانشگاه مراغه به مناسبت عید غدیر

1398/05/28

آگهی مزاید عمومی غذا خوری مکمل دانشجویی(رستوران آزاد)

1398/05/27

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر محمدعلی لطف‌اللهی در سمت ریاست دانشگاه مراغه ابقا شد.

1398/05/24

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال ۱۳۹۸

1398/05/20

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)؛ مدیریت امور پخت و پز غذای دانشجویان

1398/05/20

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون برخی از رشته های دانشگاه مراغه

1398/05/16

نمایه شدن تحریریه آنالیز ریاضی سهند دانشگاه مراغه در اسکوپوس

1398/05/06

در راستای انتقال تکنولوژی واحد های تصفیه فاضلاب توزیع شده :
واحد تصفیه فاضلاب توزیع شده بصورت پایلوت در دانشگاه مراغه راه اندازی شد.

1398/05/05

رئیس دانشگاه مراغه:
طرح الحاق مرکز تحقیقات نجوم اختر فیزیک مراغه را به دانشگاه مراغه به فال نیک می گیریم.

1398/05/02

انتصاب رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1398/05/02

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه مراغه و موسسه تحقیقاتی و آموزشی نانو بیو تکنولوژی و نانو ...

1398/04/30
     
    امروز : 1279      ديروز : 4189      ماه : 36889      كل : 57517