تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1398
کد 655

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی 98-99

به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 99-98 دانشجو می پذیرد.
به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 99-98 دانشجو می پذیرد.
 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان:
1-دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که پس از 6 نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء 15 درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در 8 نیمسال (31/06/1398) فارغ‌التحصیل گردند.
تبصره: در صورتی که پانزده درصد برتر به دلیل عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء 25 درصد برتر می باشند می توانند جهت پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.
2 -متقاضی باید از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال اول 95-94 دانشگاه مربوطه باشد. پذیرش صرفاً برای سال تحصیلی بلافاصله دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیر می باشد.
3-پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.
4-دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی-غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی‌باشند. با توجه به اینکه مبلغ واریز شده و ﻣﺪارك ارسال شده به  هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، لذا دانشجویان این دانشگاه‌ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک جداً خودداری نمایند
 
ظرفیت پذیرش:
1-ظرفیت پذیرش به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون در هر یک از رشته های جدول ذیل این اطلاعیه و تا 20% ظرفیت دوره روزانه رشته مربوطه در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 می باشد.
 
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
□ تصویر شناسنامه
□ تصویر کارت ملی (پشت و رو)
□ کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)
□ فیش واریزي به مبلغ 650000 ریال به شماره حساب: 546099024 – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه -  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
□ دو قطعه عکس پشت نویسی شده که بر روی فرمهای ثبت نامی با الصاق گردد.
□ فرم درخواست
□ فرم اطلاعات آموزشی
متقاضیان محترم ﻣﺪارك ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 20 خرداد 1398 ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس:
مراغه : اتوبان امير كبير- ميدان مادر- دانشگاه مراغه -  كد پستي  83111-55181  -  صندوق پستي 533،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه
 ارسال نمایند. در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 99-1398 " روي ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و یا از طریق شماره موبایل موجود در فرم ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
 
توضیحات:
1- قبل از تکمیل و ارسال مدارک حتما آیین نامه مربوط به استعدادهاي درخشان را مطالعه فرماييد.
2 - مدارک ارسالی و مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
3 - بر اساس آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور است.
5 - ارسال مدارک فقط از طریق پست انجام گیرد و از تحویل دستی مدارک خودداری گردد.
6- مطابق آیین نامه یاد شده ، دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از 8 نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک نیمسال تحصیلی گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نمی باشند.
  جهت دریافت فرم درخواست پذیرش کلیک کنید


رشته‌های دایر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مراغه
دانشکده گروه آموزشي رشته گرایش
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري آمايش شهري
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري محيط‌زيست شهري
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري برنامه‌ريزي مسكن و باز‌آفريني شهري
علوم انساني زبان اموزش زبان انگليسي  -
علوم پايه ریاضی رياضي محض هندسه (توپولوژي)
علوم پايه ریاضی رياضي محض جبر
علوم پايه ریاضی رياضي كاربردي آناليز عددي
علوم پايه رياضي رياضي محض آناليز
علوم پايه زيست شناسي زيست‌شناسي گياهي فیزیولوژی
علوم پايه زيست شناسي ژنتيك -
علوم پايه زيست شناسي زیست‌فناوری میکروبی
علوم پايه شیمی شيمي شيمي فيزيك
علوم پايه شیمی شيمي شيمي الي
علوم پايه شیمی شيمي شيمي معدني
علوم پايه شیمی شيمي شيمي تجزيه
علوم پايه شيمي شيمي نانوشيمي
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران مديريت منابع آب
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران سازه
فني و مهندسی عمران مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي
فني و مهندسی مکانيک مهندسي مكانيك ساخت و توليد
فني و مهندسی مواد نانو فناوري نانو مواد
فني و مهندسی مهندسي شيمي مهندسي پليمر فراورش
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی سبزی ها
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی گیاهان دارویی
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی درختان ميوه
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی گیاهان زینتی
کشاورزي علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی تولید محصولات گلخانه‌ای
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي
کشاورزي علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ژنتيك و به‌نژادي گياهي  
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی آگرواکولوژی  
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرو تكنولوژي فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرو تكنولوژي اکولوژی گیاهان زراعی
کشاورزي گیاهپزشکی حشره شناسي كشاورزي  
 
  جهت دریافت فرم درخواست پذیرش کلیک کنید
 

اخبار

آغاز «بسیج ملی کنترل فشار خون»

1398/03/08

تثبیت و شیشه ای کردن هسته های پرتو زا ی سزیوم و استرانسیوم مقاله دانشجوی نانو دانشگاه مراغ ...

1398/03/07

اطلاعیه دانشگاه مراغه در خصوص مرحله دوم پذیرش نیمه متمرکز دکترای سال ۱۳۹۸

1398/03/05

نام دانشگاه مراغه در لیست وب سایت انگلیسی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم قرار گرفت.

1398/03/01

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه مراغه و دانشگاه پلی تکنیک خاورمیانه

1398/02/31

دانشگاه مراغه در رتبه 20 سر آمدان علمی در سال 1398 قرار گرفت.

1398/02/24

مدیر پژوهشی دانشگاه مراغه خبر داد:
در جدیدترین رتبه بندی اعلام شده از سوی پایگاه ISC، رتبه عالی دانشگاه مراغه در سال گذشته حف ...

1398/02/24

برگزاری جلسات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه مراغه

1398/04/25

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1398/04/25

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه بعنوان استاد تراز انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی

1398/04/15

سومین نشست شورای آموزش عالی مراغه برگزار گردید.

1398/04/12

به همت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه؛
کلینیک حقوقی دانشگاه مراغه با حضور معاون وزیر دادگستری افتتاح گردید.

1398/04/12

رتبه پژوهشی دانشگاه مراغه نشانگر رشد کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی

1398/04/05

برگزاری آزمون سراسری سال 98 در حوزه دانشگاه مراغه

1398/04/04

مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان با تصویب اساسنامه انجمن و انتخاب اعضای هیئت اجرایی و بازرسا ...

1398/03/28

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه مراغه و دانشگاه "کاتانیا" ایتالیا

1398/03/28

عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور در شاخه زیست شناسی انتخاب شد ...

1398/03/21

بازدید رئیس دانشگاه مراغه از جلسه امتحان دانشجویان

1398/03/20

اطلاعیه برگزاری ترم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 98-97 دانشگاه مراغه

1398/03/13

جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان دانشگاه مراغه برگزار شد.

1398/03/11
     
    امروز : 48      ديروز : 857      ماه : 36570      كل : 723448