تاریخ : يکشنبه 6 خرداد 1397
کد 533

اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری

اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری
داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره ۶۷۲۷۲/ ۲۱ ﻣﻮرخ ۱۸/۰۴/۹۳ و اصلاحيه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ آیین نامه یاد شده و اصلاحیه ۱۲۱۷۰۷/۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۸-۱۳۹۷ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکتری ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید.
 داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره ۶۷۲۷۲/ ۲۱  ﻣﻮرخ ۱۸/۰۴/۹۳ و اصلاحيه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳  آیین نامه یاد شده و اصلاحیه ۱۲۱۷۰۷/۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۸-۱۳۹۷ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکتری ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید.
 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان:
۱- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد. ضروري است. در خصوص اين بند لازم است در صورتي که معدل کمتر از موارد ذکر شده است با مراجعه به آموزش کل (آقاي محمد احمدپور) از معدل تراز شده خود مطلع گرديد و نسبت به ارسال معدل تراز شده اقدام نماييد.
۲- بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
۳- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست ضروري است. لازم است داوطلبان جدول مربوط به این امتیازات را تکمیل به همراه مستندات مربوط ارسال نمایند.
۴- کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان MCHE يا معادل آن در ساير آزمونها قبل از آزمون جامع دکتري ضروري مي باشد.
پذیرش افراد مشمول، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه می‌باشد.
 
جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)
ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده) امتیاز مکتسبه
۱ ۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه
۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)
۷ امتیاز ۴۰ امتیاز -  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء
- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز
-  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز
 
۲ مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه - ۶ امتیاز هر مقاله تا ۳ امتیاز  
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی) - ۴ امتیاز خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز  
۴ تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی - ۴ امتیاز -  
۵ کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد - ۴ امتیاز عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز  
  جمع ۷ ۴۰ -  
 
 
جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)
ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده) امتیاز مکتسبه
۶ میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ( پیوسته و نا پیوسته ) - تا ۶ امتیاز طبق نظر کمیته علمی منتخب
گروه آموزشی
 
۷ میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته
( بدون احتساب نمره پایان نامه )
- تا ۵ امتیاز طبق نظر کمیته علمی منتخب
گروه آموزشی
 
۸ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی - ۳ امتیاز بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی نا پیوسته امتیازی ندارد .  
۹ طول مدت تحصیل در دوره
کارشناسی ارشد نا پیوسته
- ۳ امتیاز بیش از ۵ نیمسال امتیازی ندارد  
۱۰ برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی - ۵ امتیاز رتبه ۱ تا ۳ ، ۵ امتیاز – رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز – رتبه ۷ تا ۹ ، ۳ امتیاز ، رتبه ۱۰ تا ۱۲ ، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵ ، ۱ امتیاز  
۱۱ داشتن مدرک زبان معتبر ۴ ۸ امتیاز طبق جدول شماره ۴  
  جمع   ۳۰    
 
 
جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)
ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده
۱۲ تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات ۳ امتیاز  
۱۳ وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی ۳ امتیاز  
۱۴ شخصیت، متانت و نحوه تعامل ۳ امتیاز  
۱۵ نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی ۳ امتیاز  
۱۶ توانایی فن بیان و انتقال مطالب ۳ امتیاز  
۱۷ همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه ۱۵ امتیاز  
  جمع ۳۰  
 
 
جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی
MSRT
(MCHE)
IELTS
Equivalent
TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ TOLIMO حداکثر امتیاز
۱۰۰-۹۰ ۹-۷ ۱۲۰-۹۶ ۳۰۰-۲۵۰ ۶۸۰-۶۰۰ ۸
۸۹-۸۵ ۹/۶-۵/۶ ۹۵-۸۶ ۲۴۹-۲۳۲ ۵۹۹-۵۷۵ ۷
۸۴-۸۰ ۴/۶-۶ ۸۵-۷۶ ۲۳۱-۲۱۳ ۵۷۴-۵۵۰ ۶
۷۹-۷۵ ۹/۵-۵/۵ ۷۵-۶۶ ۲۱۲-۱۹۶ ۵۴۹-۵۲۵ ۵
۷۴-۷۰ ۴/۵-۵ ۶۵-۵۶ ۱۹۵-۱۷۳ ۵۲۴-۵۰۰ ۴
۶۹-۶۵ ۹/۴-۵/۴ ۵۵-۴۶ ۱۷۲-۱۵۲ ۴۹۹-۴۷۵ ۳
۶۴-۶۰ ۴/۴-۴ ۴۵-۳۶ ۱۵۱-۱۳۳ ۴۷۴-۴۵۰ ۲
۵۹-۵۰ ۹/۳-۵/۳ ۳۵-۲۹ ۱۳۲-۱۱۳ ۴۴۹-۴۲۵ ۱
 
 
 

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
پس از بررسی مدارک در خصوص مصاحبه و سایر موارد از طریق گروه آموزشی مربوطه به تلفن همراه یا ثابت ذکر شده تماس گرفته خواهد شد.
□ تصویر شناسنامه
□ تصویر کارت ملی (پشت و رو)
□ کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
□ فیش واریزي به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب: ۵۴۶۰۹۹۰۲۴ – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه -  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
□ دو قطعه عکس پشت نویسی شده که به فرمهای آموزشی پیوست خواهد شد.
□ فرم درخواست و اطلاعات آموزشی
□ فرم مخصوص کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی
□ مستندات امتیازات پژوهشی و آموزشی
□ مدرک زبان (در صورت داشتن)
 
متقاضیان محترم ﻣﺪارك ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس:
مراغه : اتوبان امير كبير- ميدان مادر  -  كد پستي  ۸۳۱۱۱-۵۵۱۸۱  -  صندوق پستي ۵۳۳،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه
 ارسال نمایند. در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دکتري ۹۸-۱۳۹۷ " روي ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
رشته‌های دایر مقطع دکتري در دانشگاه مراغه
ردیف رشته گرایش
۱ حشره شناسی کشاورزی -
۲ اگرو تكنولوژي فیزیولوژی گیاهان زراعی
۳ اگرو تكنولوژي اکولوژی گیاهان زراعی
۴ ریاضی محض آنالیز
 
 فایل اطلاعیه : PDF
فایل اطلاعات آموزشی : PDF
فایل فرم کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی : DOC
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 6 خرداد 1397
  • تعداد بازدید 412
captcha refresh

اخبار

اتخاذ تصمیماتی در جهت مساعدت به دانشجویان دانشگاه مراغه

1399/01/19

راه اندازی و بهره برداری از سامانه آموزش های الکترونیکی در دانشگاه مراغه

1399/01/18

پيام نوروزي دكتر محمدعلي لطف الهي يقين، رئيس دانشگاه مراغه

1399/01/01

طی پیامی؛
وزیر علوم فرارسیدن سال نو را به مردم ایران و جامعه دانشگاهی کشور تبریک گفت

1399/01/01

اطلاعیه حذف اضطراری

1399/03/11

اطلاعیه معاونت آموزشی

1399/02/30

اپلیکیشن دانشگاه مراغه ورژن  2.0 V

1399/02/29

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه

1399/02/28

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

1399/02/28

توزیع کمک های مومنانه دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه مراغه ...

1399/02/22

نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی سایت دانشگاه مراغه

1399/02/22

پیام تبریک رییس دانشگاه مراغه به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم

1399/02/13

دبیر بنیاد مراغه شناسی خبر داد:
همایشی با محوریت ابن فوطی، اولین کتابدار کتابخانه رصدخانه مراغه توام با برنامه های جنبی د ...

1399/02/13

تولید محصول ضدعفونی کننده سطوح سیلوکسید توسط عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

1399/02/07

رئیس دانشگاه مراغه خبر داد:
خرید دستگاه های جدید برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

1399/02/06

همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه خزر و دانشگاه مراغه

1399/02/03

بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه مراغه:
شماره جدید گاهنامه آبگینه منتشر شد.

1399/02/02

توليد اسپري ضدعفوني كننده دست در دانشگاه مراغه

1399/01/27
     
    مهمان : 0      امروز : 0      ماه : 0      سال جاری : 55069