ستاد توسعه دانشگاه

 مقدمه :
به منظورتحقق بخشی از رسالت و وظایف آموزشی وپژوهشی دانشگاه مراغه و تأمین نیازهای مالی و حمایت همه جانبه افراد خیّر و نیک اندیش در فراهم نمودن امکانات آموزشی مناسب ومورد نیاز و در اجرای ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد توسعه دانشگاه مراغه که در این اساسنامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، تأسیس و امور آن  طبق  مفاد این اساسنامه اداره می شود.