واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:سلیمانی
سمت سازمانی :کتابخانه‌مرکزی‌و‌مرکز‌اطلاع‌رسانی شماره تماس :352