واحد سازمانی
نام کارمند :غلامحسین نام خانوادگی:قره خانی
سمت سازمانی :مدیریت‌امور‌پژوهشی‌و‌فناوری شماره تماس :04137278889
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :