واحد سازمانی
نام کارمند :بهمن نام خانوادگی:قائلی
سمت سازمانی :مدیریت امور حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایت ها شماره تماس :420