واحد سازمانی
نام کارمند :میر مهدی نام خانوادگی:ابوالقاسمی
سمت سازمانی :دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل شماره تماس :04137273070
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :