واحد سازمانی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:خدادادی
سمت سازمانی :مدیریت‌امور‌مالی شماره تماس :04137276063