واحد سازمانی
نام کارمند :آرمن نام خانوادگی:آوانس
سمت سازمانی :گروه‌کارآفرینی‌و‌ارتباط‌با‌صنعت شماره تماس :360
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :